รายวิชา การเตรียมสหกิจศึกษา

Pre Cooperative Education

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 WU-MOOC

  wu005
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เตรียมสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนที่จะออกไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง

เนื้อหาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ตั้งแต่ภาพรวมของสหกิจศึกษา บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการณ์ การเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่างๆ ก่อนออกไปสหกิจศึกษา เช่น การวางแผน การประกอบอาชีพในอนาคต จริยธรรม-ความปลอดภัยในที่ทำงาน เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ เทคนิคการแต่งหน้า ทำผม หรือแม้กระทั้งการแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม

นอกจากนี้ วิชาเตรียมสหกิจฯ ยังเสริมการเรียนรู้เรื่องวิธีการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ-เขียนอย่างไรให้ได้งาน รวมถึงการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำเมื่อเสร็จจากการออกสหกิจศึกษาแล้ว

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา มุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้รับรู้ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายแนวคิด หลักการสหกิจศึกษาและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการได้
  2. สามารถอธิบายหลักการวางแผนอาชีพ การเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้
  3. สามารถอธิบายจริยธรรมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และเทคนิคการนำเสนอได้
  4. สามารถเขียนรายงานและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 65%

ผู้สอน

ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 spadungs@wu.ac.th

นายเอกราช แก้วเขียว
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 kekkarat@wu.ac.th

นางสุรางค์ อมรศักดิ์
ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 asurang@wu.ac.th

อาจารย์ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 tassanu.ru@wu.ac.th

ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 canchale@wu.ac.th

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ndecha@wu.ac.th

นายขุนดี หลำสุบ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 khundee.la@wu.ac.th

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 nibondh.ti@wu.ac.th

ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 attanan.ta@wu.ac.th

นางสาวภคนิตย์ ออสปอนพันธ์
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 apakhani@wu.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”