Developmental Psychology in Adolescent

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
WU-MOOC

  wu004
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

วัยรุ่นคือ พลังแห่งอนาคตของชาติที่มีความสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ท้าทาย และมีอุดมการณ์ ขณะเดียวกันก็เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่ต้องเผชิญปัญหาและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ส่งผลให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และภาวะวิกฤตของชีวิตต่อเนื่องในระยะยาวอย่างไม่สามารถประมาณค่าความสูญเสียได้ การทำความรู้จักและเข้าใจโลกภายในของวัยรุ่นอย่างเป็นมิตร จนสามารถสร้างสรรค์พลังที่สอดคล้องกับวัยรุ่นช่วยให้ทั้งผู้เกี่ยวข้องและวัยรุ่นสามารถก้าวผ่านพฤติกรรมเสี่ยงและภาวะวิกฤตของวัยรุ่นได้อย่างเข้าใจ ปลอดภัย และมีความสุข

รายวิชานี้ช่วยให้ผูู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจพัฒนาการวัยรุ่นครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถวิเคราะห์กระบวนการเกิดและแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระยะพัฒนาการวัยรุ่น มุ่งเน้นกลยุทธ์การสร้างเสริมทักษะชีวิตของวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 ผ่านปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่น ตลอดจนการพัฒนาต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายลักษณะพัฒนาการวัยรุ่นด้านร่างกาย จิตอารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้ถูกต้อง
  2. อธิบายกระบวนการเกิดภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงในระยะพัฒนาการวัยรุ่น พร้อมทั้งแนวทางการเผชิญภาวะวิกฤตและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้ถููกต้อง
  3. อธิบายกลยุทธ์การสร้างเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่สุขภาวะวัยรุ่นได้ถูกต้อง
  4. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการวัยรุ่นได้ถูกต้อง
  5. ระบุต้นทุนชีวิตและแหล่งช่วยเหลือวัยรุ่นได้ถูกต้อง

นโยบายการวัดประเมินผล

  • แบบทดสอบระหว่างเรียน จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน
  • แบบทดสอบหลังเรียนของเนื้อหาทั้งหมด (สอบปรนัย) รวม 50 คะแนน

กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น “ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และ “ไม่ผ่าน” หมายถึงได้ผลคะแนนรวมทุกเนื้อหาน้อยกว่าร้อยละ 50

ผู้สอน

รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 asaifon@wu.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”