รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต

IT for the Present and Beyond

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
WU-MOOC

  wu001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 7 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้นคือกลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต ช่วยสร้างเข้าใจและให้คุณค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นทำให้เข้าใจความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปใช้ในการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. สามารถจัดการข้อมูลและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  3. สามารถรับรู้และแยกแยะข่าวสาร สื่อและสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน
  4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. สามารถอธิบายการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนต้องเข้าเรียนและ ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผู้สอน

อาจารย์จงสุข คงเสน
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ojongsuk@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ใจรังษี
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  supaporn.ch@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ชนันทน์กรณ์ จันแดง
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  chanankorn.ja@wu.ac.th

อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  hkanjana@wu.ac.th

อาจารย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  suppat.ru@wu.ac.th

อาจารย์เจริญพร บัวแย้ม
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  charoenporn.bo@wu.ac.th

นายธีรัช สายชู
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  theerat.sa@wu.ac.th

นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  khorseemah.ma@wu.ac.th

นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  jaruwan.la@wu.ac.th

นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  salilthip.he@wu.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”