Philosophy of Sufficiency Economy

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
 URU-MOOC

  uru002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ความเป็นมา ความหมาย หลักการและขั้นตอนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสืบสานแนวคิด รูปแบบ การประยุกต์ใช้ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การทำบัญชีครัวเรือนมคอมพิวเตอร์เพื่อตกแต่งภาพถ่าย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สืบสานแนวคิดสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองหรือครอบครัวได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถการนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

นโยบายการวัดประเมินผล

พิจารณาจากเวลาในการเรียน การทำกิจกรรมในบทเรียน การทำแบบฝึกหัด ไม่น้อยกว่า 50%

ผู้สอน

ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.ดร.พนินท์ เครือไทย
อาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”