Blog

รายวิชา ทักษิณศึกษา

Southern Thai studies (Local wisdom of the South Thailand)

มหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU-MOOC

  tsu001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์กระบวนการเกิดขอบข่าย ประเภทของภูมิปัญญา การค้นพบและ แนวทางการนำไปใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติ และการทำแบบทดสอบ ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ Thai MOOC ผู้เรียนจะมีความเข้าใจ ตระหนัก คุณค่า แนวทางการอนุรักษ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน และสืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้รักษ์ของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ นำไปใช้งานเกี่ยวกับความหมาย กระบวนการเกิด ขอบข่าย ประเภทของภูมิปัญญา
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ เปรียบเทียบ และแนวทางการนำไปใช้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำลูกประคบสมุนไพร
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบาย เปรียบเทียบ นำไปใช้งานเกี่ยวกับความหมาย ชนิด ส่วนประกอบหรือสมุนไพร วัสดุ การเตรียม กระบวนการทำารใช้และข้อควรระวังในการทำลูกประคบ

นโยบายการวัดประเมินผล

  1. ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบระหว่างเรียนครบทุกหน่วย
  2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ผู้สอน

อาจารย์สมพร ขุมทอง
นักวิชาการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์บุญเลิศ จันทระ
นักวิชาการ
สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ไปรยา สุวรรณเพชร
เจ้าพนักงานสาธาณสุข ชำนาญงาน
โรงพยาบาลโคกโพธื์ จังหวัดปัตตานี

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”