Thai MOOC ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 38

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ Thai MOOC เข้าร่วมปฏิบัติงานจัด Section ประชุมอภิปราย เรื่อง MOOCs Future Vision โดย ผศ.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) รศ.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผศ.อนิรุทธ์ สติมั่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และนายวรสรวง ดวงจินดา (มหาวิทยาลัยศรีปทุม) และออกบูธประชาสัมพันธ์ Thai MOOC (http://www.thaimooc.org) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 WUNCA 38 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต