รายวิชา Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Cloud Technology Tools for 21st Century Learning

https://youtu.be/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SWU-MOOC

  swu003
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

Cloud Computing หรือ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ วิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจานวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบเลยว่าการทำงานหรือเหตุการณ์เบื้องหลังเป็นเช่นไร โดย Cloud Computing เป็นแนวคิดการใช้งานทางด้านไอทีที่ใช้วิธีดึงพลังและสมรรถนะจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวจากต่างสถานที่ให้มาทำงานสอดประสานกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบริการทางด้านไอที

รายวิชานี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และหลักการต่างๆ ในการใช้งานระบบ Cloud Technology Tools ในการจัดการงานเอกสาร โดยใช้ Google Docs การใช้งานในการนำเสนองาน โดยใช้ Google Slide การใช้งานในการประเมินผล โดยใช้ Google Form และการใช้งานในการประชุมงาน โดยใช้ Google Hangout รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับCloud Technology Tools
  2. ผู้เรียนสามารถใช้งานเว็บไซต์Cloud Technology Tools
  3.  ผู้เรียนสามารถนำ Cloud Technology Tools ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนเองได้

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าครบทุก Unit ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%  และแบบทดสอบหลังเรียน 30%

ผู้สอน

อาจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  rathapol.mooc@gmail.com

นายธนภูมิ สุนาถวนิชย์กุล
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  Thanabhum.mai@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”