Mathematics for Computer

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SUT-MOOC

  sut001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบจำนวน ระบบเลขฐาน การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ เซต ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิก พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • บอกความหมายและความสำคัญของคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์
  • อธิบายหลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
  • ยกตัวอย่างการนำคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  • วิเคราะห์และออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา โดยประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
  • สร้างเกณฑ์สำหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการความรู้เรื่องคณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์กับสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหา

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนว่าผ่าน ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 82 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100 คะแนนในรายวิชา จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดการเก็บคะแนนดังต่อไปนี้

1. คะแนนเก็บสะสมแต้มการผ่านการเรียนรู้ หรือ RC (route-check) มีจำนวน 37 จุด จะคิดเป็น 10% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. คะแนนการบ้านท้ายบทเรียน มีจำนวน 9 ครั้ง จะคิดเป็น 20% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน
3. คะแนนสอบปลายภาค มีจำนวน 45 ข้อ จะคิดเป็น 70% ของคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผู้สอน

อาจารย์ ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  pichak@sut.ac.th

นายภัทรพล ศรีรักษ์
ผู้ช่วยสอนและวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  pattarapol@sut.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”