Blog

รายวิชา การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก

Children’s Illustration Design

มหาวิทยาลัยศิลปากร
SU-MOOC

  su005
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานภาพประกอบสำหรับเด็ก ในการออกแบบสื่อ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงความหมาย ลักษณะภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก
  2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการออกแบบภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็ก
  3. เพื่อให้นักศึกษาผลิตผลงานภาพประกอบในสื่อสำหรับเด็กได้หลากหลายเทคนิคและวิธีการ

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%

ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”