รายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Human and His Environment

มหาวิทยาลัยศิลปากร
 SU-MOOC

  su002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาการเรียนรู้ของชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของฝ่ายต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกต้อง
2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการศึกษาการเรียนรู้ของชุมชน กับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเหตุผล
3. สามารถอธิบายลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถจำแนกบทบาทของฝ่ายต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของชุมชนได้ถูกต้อง

6. สามารถอธิบายแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้อย่างเหมาะสม

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าครบทุก Unit ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินและได้ผลการประเมินร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70%

ผู้สอน

อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”