ประกวดบทความ (สำหรับผู้เรียน)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการประกวดบทความฯ

ปิดรับเอกสารส่งประกวดบทความ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563
ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 น.
ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของโครงการ Thai MOOC

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU หรือ Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
email : community@thaicyberu.go.th
เว็บไซต์ : www.mooc.thaicyberu.go.th
เพจ FB : https://www.facebook.com/thaimooc