เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou010
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregivers) ที่ในวิชานี้ได้หยิบยกเอาภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่กำลังได้รับความสนใจและให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนจะได้รู้ถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ แนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและโภชนาการกับการส่งเสริมการทํางานของสมอง การบริหารสมอง ไปจนถึงสามารถออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมอง การเลือกสถานพยาบาลและเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้สูงอายุสมองเสื่อมได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้
  2. อธิบายแนวทางการช่วยเหลือและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้อย่างเหมาะสม
  3. อธิบายความสัมพันธ์ทางโภชนาการกับสมรรถภาพทางสมองได้
  4. อธิบายหลักการบริหารสมองได้อย่างเหมาะสม
  5. อธิบายแนวทางแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางสมองของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม

นโยบายการวัดประเมินผล

วัดประเมินจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ
ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า “ผ่าน” รายวิชานี้

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายแพทย์อุดม อัศวุตมางกุร
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”