รายวิชา คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ

Mathematical Economics and Econometrics for Business

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou009
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ เน้นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ปัญหาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ปัญหาของตัวคลาดเคลื่อน การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา โดยศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อการประยุกต์ในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยอย่างง่ายได้
  2. อธิบายการประยุกต์การถดถอยพหุคูณ และประมาณค่าการถดถอยพหุคูณได้
  3. อธิบายความหมาย คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนดและพยากรณ์ได้

นโยบายการวัดประเมินผล

การประเมินผลวัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน จำนวนเรื่องละ 10 ข้อ ผลคะแนนแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า “ผ่าน” รายวิชานี้

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  pithaksu@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  prad.prab@yahoo.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”