รายวิชา กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309 – 398)

Criminal Law : Offenses (Penal Code Section 309 – 398)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou008
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

กฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 309 – 398 | CRIMINAL LAW : OFFENSES (PENAL CODE SECTION 309 – 398) ประกอบด้วยความผิดหลายลักษณะ ในรายวิชานี้จะอธิบาย หลักกฎหมาย เรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์” ซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่สำคัญที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ มาตรา 334 ถึง 366 ได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก และโกงเจ้าหนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกหลักเกณฑ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
  2. แยกองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ละฐานความผิดได้
  3. อธิบายและยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
  4. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
  5. เปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีลักษณะการกระทำที่ใกล้เคียงกันได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ประเมินผลจากกิจกรรมการสัมมนา การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ การวิพากษ์ การนำเสนองาน และการทดสอบ ราย Module แบบปรนัย เลือกตอบ หรือ แบบถูก-ผิด

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์
รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  chaninatl@yahoo.com

อาจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  thaibangthai@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”