รายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ

Product Design for Entrepreneur

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou007
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 10 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก สี การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์ การ์ด และฉลากสินค้า แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
  2. บอกประเภทผลิตภัณฑ์ได้
  3. อธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ได้
  4. อธิบายหลักการออกแบบกราฟิกผลิตภัณฑ์ได้
  5. บอกข้อกำหนดและกฎระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

นโยบายการวัดประเมินผล

วัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลจากทดสอบรายโมดูลแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โมดูลละ 8 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 80%

ผู้สอน

รศ. ผกามาศ ผจญแกล้ว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ. สุภาวดี ธีรธรรมากร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  s _thee49@yahoo.com

รศ. สุณี ภู่สีม่วง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผศ. ดร. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  boonchai.wal@stou.ac.th

อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  jeeranuch.bud@stou.ac.th

อาจารย์ ดร. ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  srisit.chi@stou.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”