Blog

รายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน

Managerial Accounting and Financial Management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou004
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการวางแผน การดำเนินงาน และควบคุมการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพฤติกรรมเพื่อสามารถให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร และการจัดทำงบประมาณได้
  2. อธิบายลักษณะการบัญชีตามความรับผิดชอบและการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจได้
  3. ระบุลักษณะและแนวทางการวิเคราะห์งบการเงินได้
  4. อธิบายลักษณะและวิธีการการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนได้
  5. อธิบายลักษณะสำคัญของโครงการลงทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนได้

นโยบายการวัดประเมินผล

เกณฑ์การประเมินวัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 8 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า “ผ่าน” รายวิชานี้

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์สุชาดา สถาวรวงศ์
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  suchada9@hotmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”