รายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์

Strategic Management and Marketing in a Globalized Era

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou003
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการตลาดสมัยใหม่ การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการตลาด การตลาดระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด และการตลาดเชิงรุก การขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู้ตลาดต่างประเทศได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุ วิเคราะห์ และประเมินแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้
  2. วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และกำหนดแผนกลยุทธ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
  3. จัดทำ KPI และ BSC ไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินกลยุทธ์ได้
  4. ระบุ วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินแนวคิดการจัดการการตลาดได้

นโยบายการวัดประเมินผล

วัดจากการทำแบบทดสอบ แต่ละโมดูลมี 4 ข้อ หรือ 10 ข้อ แล้วแต่โมดูล ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า “ผ่าน” รายวิชานี้

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”