รายวิชา พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Organizational Behavior and Human Resource Management

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคล กลุ่ม และทีมงานในองค์การ กระบวนการของกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และกระบวนการองค์การ หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกขอบเขตและหลักการของพฤติกรรมองค์การได้
  2. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับองค์การ การจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้
  3. ระบุวิธีการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก และการบริหารค่าตอบแทนได้
  4. อธิบายแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
  5. อธิบายการแรงงานสัมพันธ์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้

นโยบายการวัดประเมินผล

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า “ผ่าน” รายวิชานี้

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”