รายวิชา ระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่คนไทย...ต้องรู้

Thai Health Security

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
STOU-MOOC

  stou001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิในการขอเข้ารับบริการทางสุขภาพ หน่วยบริการ และสิทธิประโยชน์ การมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายแนวคิดและหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
  2. บอกสิทธิประโยชน์ และการเข้ารับบริการในสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
  3. บอกแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี และการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
  4. อธิบายคุณลักษณะการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
  5. อธิบายหลักการการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบบริการสุขภาพได้

นโยบายการวัดประเมินผล

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 5 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 10 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า “ผ่าน” รายวิชานี้

ผู้สอน

รศ. ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
ประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ. ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ. ดร.วรางคณา จันทร์คง
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ภาลดี ยิ้มแย้ม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

อาจารย์ประกิจ โพธิอาศน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”