รายวิชา ชุมชนไอดอล

Idol Community

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.
STOU-MOOC

  stou.ccdkm006
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) รายวิชาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งให้ผู้นำชุมชนมีภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตลอดจนมีการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้าใจถึงกระบวนการคิดที่เป็นระบบ รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้อง และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการบริหารจัดการชุมชน รวมถึงทักษะการประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายวิชาชุมชนไอดอล (Idol Community) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การใช้ภูมิปัญญานำไปสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากด้านการบริหารจัดการ การรวบรวมองค์ความรู้ การต่อยอดและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ด้วยตัวอย่างการบริหารจัดการของปราชญ์ชุมชน เช่น การบริหารจัดการน้ำชุมชนของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง การบริหารจัดการป่าชุมชนบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนตำบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การบริหารจัดการชุมชนแอดอัดเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และการบริหารจัดการชุมชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการบริหารจัดการของชุมชนต่างๆ ในสังคมไทย อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และการพัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจความหมาย หลักการ กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน
  2. อธิบายความหมาย หลักการ กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชน
  3. นำหลักการ กระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการได้ เช่น นำการบริหารจัดการน้ำชุมชนของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทองไปเป็นตัวอย่างให้กับการบิหารจัดการของชุมชตนเองได้
  4. เกิดเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการชุมชน เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการชุมชน
  5. นำหลักการ ความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีไปต่อยอดให้กับชุมชนของตนเอง ตลอดจนถึงการขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ หรือบุคคลได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา ชุมชนไอดอล (Idol Community) และได้ผลการประเมินเกิน 60%

ผู้สอน

นางสนิท ทิพย์นางรอง
นักพัฒนาและผู้นำการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ชุมชนไอดอลที่เป็นปราชญ์เกษตร น้าน้อย..บ้านลิ่มทอง..ปราชญ์น้ำ

นายอำนาจ หมายยอดกลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชุมชนไอดอลที่เป็นปราชญ์เกษตร ลุงอำนาจ ศูนย์กสิกรรม ไร้สารพิษวังน้ำเขียว ปราชญ์เกษตรอินทรีย์

นายสมศักดิ์ สิทธิโชคธรรม
เจ้าของเกาะเกษตรอินทรีย์ ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ชุมชนไอดอลที่เป็นปราชญ์เกษตร ลุงสมศักดิ์..เกาะเกษตรอินทรีย์ ท่ายาง เพชรบุรี ปราชญ์ดิน

นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ “Idol Community (ชุมชนไอดอล)”
 ccdkm.org@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”