Start Up Life

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.
STOU-MOOC

  stou.ccdkm005
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) รายวิชาที่เน้นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ การเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มีสมรรถภาพที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตและเจตคดิที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม และในปัจจุบันคนพิการส่วนใหญ่มีความสามารถไม่ต่างกับคนทั่วไปเช่น การร้องเพลง การเต้น เล่นกีฬา งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น จึงทำใหมีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอย่างจริงจัง แต่การจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่เพียงแต่การสร้างอาชีพหรือเดินอยู่ที่เดิม แต่จะต้องมีการมองถึงอนาคตและผลักดันให้ชีวิตคนพิการมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาขับเคลื่อนและเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพหรือการนำเสนอตนเองสู่สากล จึงทำให้รายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life ) ที่เน้นส่งเสริมและพัฒนาคนพิการที่ประสงค์จะประกอบอาชีพได้มีโอกาสและช่องทางการประกอบอาชีพ เสริมรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยในรายวิชานี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเช่น การใช้งานสมาร์ทโฟน, การสร้างร้านค้าออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือแม้กระทั้งบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการต้นแบบที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการใช้สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. อธิบายหลักการใช้สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์ของคนพิการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้
  3. นำหลักการใช้สมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพ
  4. เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟน สื่อสังคมออนไลน์ สิทธิประโยชน์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบอาชีพของตนเองหรือชุมชนได้
  5. นำหลักการ ความรู้ ทักษะและเจตคติที่มี สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ตนเองและชุมชน รวมถึงการขยายผลต่อให้คนพิการอื่น ๆ ที่ต้องการ

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา ชีวิตทันยุค (Start Up Life) และได้ผลการประเมินเกิน 60%

ผู้สอน

นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์
เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ว่าที่ ร.ต สุเทพ เตรียมวิทยา
วิทยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฐ์ธชนพงศ์ กล้ากสิกรณ์
วิทยากรอิสระด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวดวงกมล คงเพ็ชร์
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ “Start Up Life (ชีวิตทันยุค)”
 ccdkm.org@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”