รายวิชา พื้นที่จุดประกาย

Start Up Space

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.
STOU.CCDKM-MOOC

  stou.ccdkm004
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) เน้นการเรียนรู้การสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันในระดับชุมชน หรือในปัจจุบันเรียกกันว่า Co-Working Space เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่การจัดตั้ง Co-Working Space จะเกิดขึ้นภายในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ในย้ายธุรกิจ จึงทำให้แนวทางการทำ Co-Working Space ในเมืองประสบความสำเร็จ และด้วยแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จบวกกับความต้องการของชุมชนที่มีพื้นที่หรือศูนย์บริการชุมชนและมีความต้องการปรับปรุง พัฒนา พื้นที่ดังกล่าวให้มีความทันสมัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาใช้บริการ เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันและการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน รวมถึงเป็นการจุดประกายพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดังนั้นในรายวิชาพื้นที่จุดประกาย (Start up Space) จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้การสร้างพื้นที่ให้เป็น Start up Space แนวทางการบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงตัวอย่างการทำ Co-Working Space ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในชุมชน ที่ประสบความสำเร็จ เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองและชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ทราบถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้บริการรูปแบบ Co-Working Space ในระดับชุมชน
  2. เข้าใจหลักการและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้บริการรูปแบบ Co-Working Space ระดับชุมชน
  3. สามารถนำหลักการและรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้บริการไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่ในชุมชนได้
  4. เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ในชุมชนและนำมาปรับเป็นพื้นที่การทำงานร่วมกันในชุมชนได้
  5. นำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้บริการมาใช้ประโยชน์กับชุมชนเพื่อกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงต่อยอดสู่แนวทางการบริหารแบพึ่งพาต้นเอง

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา พื้นที่จุดประกาย (Start up Space) และได้ผลการประเมินเกิน 60%

ผู้สอน

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) และเป็นที่ที่ปรึกษาของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ThaiTelecentre.org) นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้โครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(MICT)
  ccdkm.org@gmail.com

นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ
ผู้ก่อตั้ง Launchpad ซึ่งเป็น Co-working space ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับคนทำงานฟรีแลนซ์ แหล่งรวมตัวของ Tech Startup

นางสาวภัทฐิตา คงเพ็ชร์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ “Start Up Space (พื้นที่จุดประกาย)”

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”