Blog

รายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน

Community Start Up

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.
STOU-MOOC

  stou.ccdkm003
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาแนวความคิดการทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่มีความต้องการอยากเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน ซึ่งสินค้าหรือบริการที่มีโอกาสประสบความสำเร็จนั้น นอกจากมีการวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องมีการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และในบริบทของชุมชนที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ในตัวสินค้าและบริการ จึงต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของผู้ประกอบการและชุมชน ให้ต่อยอดและพัฒนาสู่ความเป็นสากล เน้นให้ชุมชนสารถเรียนรู้ได้ตนเองและเกิดความรู้อย่างถาวร สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ ซึ่งในรายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์บน Facebook Page, Line Shop และ Word Press รวมถึงการใช้กรณีศึกษาของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้สื่อหรือเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการของตนเองและชุมชน อีกทั้งยังสามารถขยายผลต่อชุมชนอื่นๆได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. หลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
  2. เข้าใจหลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ
  3. นำหลักการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์กับอาชีพของตนเอง ผู้ประกอบการและชุมชนได้
  4. สามารถใช้ทักษะทางสื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการหรือชุมชนได้
  5. นำหลักการ ความรู้ ทักษะและประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดให้กับชุมชนรวมถึงขยายผลให้กับคนในชุมชนและบุคคลอื่น ๆ ได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) ผลการประเมินเกิน 60%

ผู้สอน

นายเกียรติชัย หงส์วิเศษ
ช่างภาพมืออาชีพด้านสถาปัตยกรรมและโฆษณาออนไลน์ และเป็นเจ้าของเพจชื่อดัง Snappix แชร์ความรู้และแนวคิดทักษะการถ่ายภาพแบบง่ายๆ ได้รับรางวัลเหรียญทองพระราชทาน ในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2557 ครั้งที่ 27 หัวข้อ “บ้านของฉัน”

นายจุลเกียรติ สินชัยชูเกียร์ติ
ปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท บารามีซี่ จำกัด ผู้ก่อตั้ง Wassadu App เป็น Application ที่รวบรวม Material จากทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ใน App นี้ และเป็นที่ปรึกษา (Brand Consultant) และผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อยอด

นางสาวดวงกมล แสงจันทร์
ผู้เชียวชาญด้าน Social Media Marketing จบการศึกษาปริญญาโท ด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวสุมิตรา หน่องพงษ์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ “Community Start Up (สตาร์ทอัพชุมชน)”
 ccdkm.org@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”