Blog

รายวิชา รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน

Smart Comm. ASEAN

\

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.
STOU-MOOC

  stou.ccdkm002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
  เรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) เป็นการเรียนการสอนภูมิภาคอาเซียนเกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคของตนเองเช่นกัน ดังสะท้อนในแผนพัฒนาประชาคมอาเซียน รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ของประเทศไทย มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญในการสร้างความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจำเป็นที่ทุกประเทศสมาชิก ต้องมีความรู้ ความเข้าจร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีร่วมกันของภูมิภาคต่อไป เพราะการสื่อสารที่ดี จะนำไปสู่ความเข้าใจทีดีร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การหลอมรวมวิถีอาเซียนให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพันธุ์อันจะเป็นการนำไปสู่การประสานพลังของทุกประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานของทุกประเทศสมาชิกของอาเซียนร่วมกัน
  2. เข้าใจหลักการภาพรวมของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารทั้งระบบ โดยเฉพาะและสารที่ใช้ ข้อจำกัด ฯลฯ ของแต่ละประเทศสมาชิกของอาเซียน
  3. นำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ข้อกำหนดกฎกติกาต่างๆ ของแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างลงตัว โดยเน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดหลักการ ข้อปฏิบัติจากตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกจริง
  4. สามารถออกแบบเกี่ยวกับการนำหลักการการสื่อสารเข้าไปปรับประยุกต์เข้ากับข้อกำหนดกฎกติกาขององค์กรประเภทต่างๆ ในประเทศสมาชิกใดๆ ของอาเซียนได้ เช่น องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรวิชาชีพ เช่น องค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อต่างๆ

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา “รู้จักสื่อ รู้จักอาเซียน” (Smart Comm. ASEAN) และได้ผลการประเมินเกิน 60%

ผู้สอน

รศ.ดร.กมรัฐ อินทรทัศน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายศรราม งามเจริญ
 ปัจจุบันอาจารย์พิเศษที่สถาบัน New Oxford
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ “Smart Comm. ASEAN (รู้จักสื่อรู้จักอาเซียน)”
 ccdkm.org@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”