English Start Up

ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มสธ.
STOU-MOOC

  stou.ccdkm001
  เรียนฟรี
  ภาษาอังกฤษ
  เรียน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ที่เน้นให้ชุมชนเจ้าของเนื้อหา หรือชุมชนที่มีความรู้ มีภูมิปัญญาของตนที่ต้องการจะเผยแพร่ ต้องการจะสื่อสารด้วยตนเอง เช่น ต้องการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของการทอผ้า การทำการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว เรื่องราวของชุมชน ฯลฯ ด้วยตนเองให้แก่ชาวต่างชาติที่มาศึกษาดูงาน มาเยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษามีความคงทนถาวร คือการเน้นการเรียนรู้ที่ชุมชนเจ้าของเนื้อหา เจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ออกแบบเนื้อหา เป็นผู้กำหนดเนื้อหาที่ต้องการจะฝึกภาษาด้วยตนเอง

วิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) จึงเน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับทั้งความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน โดยจะเน้นที่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการฝึกทักษะที่เป็นฐานรากของการการสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น หลักการอ่านออกเสียงคำ ประโยค ข้อความสั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน หลักการในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม ฯลฯ การตอบคำถามหรือการตอบรับและการปฎิเสธ การอ่านบทสนทนา การใช้น้ำเสียงหนักเบา (stress) การออกเสีงควบกล้ำที่ถูกต้อง ฯลฯ ผนวกกับความต้องการของชุมชนในเรื่องที่ตนต้องการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่ ฯลฯ อันจะเป็นการนำไปสู่ความตั้งใจ ความเชื่อมั่น และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามที่ชุมชนต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ชุมชนอยากที่จะสื่อสาร และเป็นเรื่องที่ชุมชนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  2. อธิบายหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  3. นำหลักการสื่อสารของภาษาอังกฤษเบื้องต้นไปใช้ประโยชน์ตามที่ชุมชนเองต้องการได้ เช่น นำไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองและชุมชนได้
  4. กิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษในการ ติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและใช้ประโยชน์ตามที่ชุมชนเองต้องการได้ เช่น การประกอบอาชีพ
  5. หลักการ ความรู้ ทักษะและประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดให้กับชุมชนรวมถึงขยายผลให้กับคนในชุมชนและบุคคลอื่น ๆ ได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินรายวิชา รายวิชาสตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) และได้ผลการประเมินเกิน 60%

ผู้สอน

Miss Domonique Beastall
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษของสถาบันรัฐและเอกชน

นางสาวฐิตารีย์ จันทรวัทน์
ผู้ช่วยสอน
ครูภาษาอังกฤษ หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

นางสาวนิลรำไพ ภัทรนนท์
นักเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์ “English Start Up (สตาร์ทอังกฤษ)”
  ccdkm.org@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”