สรุป 10 มาตรฐานการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ


ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์. (2560).

เอกสารสรุป 10 มาตรฐานการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ. จำนวน 4 หน้า

   

มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ


เอกสารฉบับสมบูรณ์จำนวน 121 หน้า
โครงการพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ตามสัญญาเลขที่ สอ.61.1/2559


ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ และ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์. (2560). มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ. กรุงเทพฯ: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา