ทักษะชีวิตเพื่อโลกยุคใหม่

กลุ่มรายวิชาเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมและรับมือกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสังคมสำหรับ นักการจัดการรุ่นใหม่