Blog

รายวิชา การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Word 2013

MOS Certificate : MS Word 2013

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
SCT-MOOC

  sct001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
  2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
  3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Word 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนต้องทำการทดสอบ แบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผู้สอน

อาจารย์อรทัย พรหมเพศ
อาจารย์ผู้สอนประจำศูนย์สอบ MOS certifications
ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
  orathai.p@sct.ac.th

อาจารย์อรทัย พรหมเพศ
อาจารย์ผู้สอนประจำศูนย์สอบ MOS certifications
ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
  phatsorn.j@sct.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”