รายวิชา บัญชีเบื้องต้น

Introduction to Accounting

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
RMUTL.TAK-MOOC

  rmutl.tak002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี ตลอดจนการจัดทำงบการเงิน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการ ประกอบธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดทําบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  3. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์การใช้การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานของการจัดทำงบการเงิน และการประยุกต์ใช้งบการเงิน

นโยบายการวัดประเมินผล

ผ่านเกณฑ์การประเมินจากคะแนนทั้งหมด ในเกณฑ์ 50%

ผู้สอน

ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หัวหน้าสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  c_ditkaew@hotmail.com

อ.ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์
ผู้ช่วยสอน
อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  zepultula7@gmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”