Accounting Information System

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตตาก
RMUTL.TAK-MOOC

  rmutl.tak001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2:30 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร ระดับของผู้บริหารในองค์กรและความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารแต่ละระดับ ความสำคัญของระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางบัญชี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล.

ทั้งนี้ รายวิชา “ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร”(Accounting Information System for Organizational Strategy) เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  • เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านกลยุทธ์ ระดับกลยุทธ์ และผู้บริหารแต่ละระดับในองค์กร
  • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหน้าที่หลักระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางบัญชี และเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่มีต่อการจัดทําบัญชีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  • เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกลยุทธ์องค์กรในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
  • เพื่อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์การทําการค้าทางอิเล็คทรอกนิกส์ และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเงินสด
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ถึงการควบคุมภายใน ควบคุมระบบงานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล
  • เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านฐานข้อมูลและโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล

นโยบายการวัดประเมินผล

ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร เกณฑ์ในการประเมินผลไม่ต่ำกว่า 50%

ผู้สอน

ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
หัวหน้าสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  c_ditkaew@hotmail.com

อาจารย์สุทธิ์ศักดิ์ สุขัมศรี
ผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขต ตาก

อ.ดร.แคทรียา ชาปะวัง
ผู้ช่วยสอน คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  zepultula7@gmail.com

อ.จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี
ผู้ชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”