Blog

รายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ

Business Ethics

สถาบันรัชต์ภาคย์
RAJAPARK-MOOC

  rajapark001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

การดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การแสวงหากำไร การประกอบการดังกล่าวมักต้องประสบกับคำถามทางจริยธรรม ทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการประเมินว่าจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือกล่าวว่าธุรกิจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น นอกจากการแสวงหากำไรและรับผิดชอบต่อผลกระทบ ที่เกิดมาจากการตัดสินใจนั้น จริยธรรมทางธุรกิจจึงเป็นการนำเรื่องของคุณค่า เข้าไปพิจารณาร่วมกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เน้นการแสวงหากำไร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. บอกความหมาย ความสำคัญและอธิบายการสร้างจริยธรรมทางธุรกิจได้
  2. สามารถนำกรณีปัญหาทางด้านจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจไปใช้ได้
  3. บอกอำนาจและบอกอิทธิพลที่เสริมสร้างและบั่นทอนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจได้
  4. บอกแนวทางในการรักษาอิทธิพลที่เสริมสร้างจริยธรรมและแนวทางในการแก้ไขปัญหา อิทธิพลที่บั่นทอนในการประกอบธุรกิจได้
  5. บอกความหมายและแนวทางปฏิบัติทางด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
  6. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติทางด้านจริยธรรมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
  7. บอกความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจได้
  8. บอกความหมายบรรษัทภิบาลและแนวทางการสร้างหลักบรรษัทภิบาลในสถานประกอบการได้
  9. บอกปัญหาและสาเหตุของปัญหาจริธรรมในการดำเนินธุรกิจได้
  10. บอกแนวทางในการแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจและความคาดหวังในการดำเนินจริยธรรมธุรกิจได้

นโยบายการวัดประเมินผล

รายวิชานี้เปิดสอนและการให้คำแนะนำแบบออนไลน์ 100% โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมดและได้ผลการประเมินเกิน 70%

ซึ่งมีอัตราส่วนของคะแนนดังนี้

1) 5% จากการตอบรับเงื่อนไขของรายวิชานี้ (1 ครั้ง)
2) 5% จากการดูวิดิโอคำบรรยาย (10 ครั้ง)
3) 50% จากการทำ Post-Test ในทั้ง 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (10 ครั้ง)
4) 40% จากการทำ ข้อสอบประมวลความรู้ (รูปแบบออนไลน์) (1 ครั้ง)

ผู้สอน

อาจารย์สิรภพ ชาวกระเดียน
สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

อาจารย์บุปผา พิกุลแก้ว
สาขาวิชาการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”