รายวิชา บาติก 1

BATIK 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
PSU-MOOC

  psu004
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ทฤษฎีการทำผ้าบาติก วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงประวัติ และความหมายของบาติก
  2. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำบาติก
  3. เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงหลักการออกแบบลายต่าง ๆ ในการทำบาติก
  4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ
  5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60% ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย แบบทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงศ์
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”