LaTeX program for academic documents

มหาวิทยาลัยนเรศวร
NU-MOOC

  nu002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เขียนบทความทางวิชาการ งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพในการเรียน การสอน และการทำวิจัย ให้แก่นิสิต อาจารย์ผู้ที่สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรม LaTeX
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการผลิตเอกสารทางวิชาการเบื้องต้นได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการสร้างเอกสารทางวิชาการที่หลากหลายได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบเอกสารที่เหมาะสม สำหรับเอกสารทางวิชาการในแต่ละประเภท
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม LaTeX เพื่อต่อยอดได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานทางวิชาการที่เหมาะสมโดยใช้ LaTeX ได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์  คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60%

ผู้สอน

ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์

  teeraparbc@nu.ac.th

นายสุวิจักษ์ สุภาวงค์

  suwichaks@nu.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”