Blog

รายวิชา อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Civilization and Local Wisdom

มหาวิทยาลัยนเรศวร
NU-MOOC

  nu001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนให้มีความเคารพในอารยธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายของ แต่ละท้องถิ่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
  2. สามารถระบุอธิบายความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ
  3. มีระบบคิด อย่างมีวิจารณญาณ สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเสนอแนวทางแก้ไข
  4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้าทำงานในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

นโยบายการวัดประเมินผล

การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินผลทั้งสิ้นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นการประเมินผล ดังนี้

1. มีการประเมินผลการเข้าร่วมทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อการเรียนรู้คิดเป็นคะแนนสะสม ร้อยละ 60
2. มีการประเมินผลแบบทดสอบท้ายบทเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย ร้อย 40
3. มีการระบุเกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน โดยมีคะแนนรวม ผ่านที่ร้อยละ 60

ผู้สอน

ผศ. ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ajtop_1@hotmail.com

รศ. ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  leader_99@hotmail.co.th

ผศ. ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ภาควิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  aranyikaram@hotmail.com

อาจารย์ชนิดา เผือกสม
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  chanida.puaksom@gmail.com

อาจารย์ศรัญญา ละม่อมสาย
ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
  aranyikaram@hotmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”