รายวิชา การรู้สารสนเทศ

Infomation Litercy

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
NRRU-MOOC

  nrru001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การกำหนดแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง การใช้เครื่องมือช่วยค้น การกำหนดยุทธ์การค้น การค้นฐานข้อมูล การใช้สารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและการนำเสนอ การอ้างอิงและบรรณานุกรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกประเมินสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%

ผู้สอน

อาจารย์วนิดา นเรธรณ์
โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  duangwanida@gmail.com

อาจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  yad2556@gmail.com

นายสราวุฒิ พงศณัฐกรณ์
นักวิชาการช่างศิลป์
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  supermachine00@gmail.com

นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย
นักวิชาการช่างศิลป์
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  sitherdthai@hotmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”