Caregivers Techniques

มหาวิทยาลัยมหิดล
MU-MOOC

  mu014
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เทคนิคการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นการเตรียมผู้ที่ต้องการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีทั้งความรู้และทักษะ อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเตรียมตัวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมถึงการดูแลด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และแนะนำครอบครัว คนรอบข้าง ให้ดูแลผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

– ผู้เรียนมีความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ด้านร่างกาย จิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม

– ผู้เรียนมีความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุได้ทั้ง 3 ด้าน อย่างถูกต้อง

– ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้กับสมาชิกในครอบครัวผ่านการอธิบายและการสาธิต

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า 80% จึงจะมีสิทธิรับประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
 Nate.hon@mahidol.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”