รายวิชา สายด่วนฉุกเฉิน

EMERGENCY MEDICAL SERVICE

/

มหาวิทยาลัยมหิดล
 MU-MOOC

  mu012
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักศึกษา นักปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่วิชาชีพ ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ไม่ใช่เพียงเริ่มต้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น หากผู้ป่วยได้รับการปฐมพยาบาล ดูแล ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ โดยผู้มีความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องแล้ว สามารถทำให้ผลการรักษามีคุณภาพดีขึ้น และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้นด้วย ระบบการแพทย์ฉุกเฉินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยเริ่มตั้งแต่การร้องขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนฉุกเฉิน 1669 การให้คำแนะนำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยทีมบุคลากรทางการเเพทย์ฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาก่อนถึงโรงพยาบาล การติดต่อประสานงาน ตลอดจนการนำส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อโรงพยาบาลที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการ บทบาทหน้าที่ ของระบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
  2. อธิบายบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้
  3. อธิบายหลักการในการขนย้ายลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  4. วิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในภาวะโรคสำคัญที่พบบ่อย ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น และให้การรักษาตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ผู้สอน

พญ. ณัฐภา สว่างศรี
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
nattapa.saw@mahidol.ac.th

นพ. ศุภกฤษ สัตตบุศย์
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
supakrid.sut@mahidol.ac.th

พญ. กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
kasamon.ara@mahidol.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”