รายวิชา กู้ชีพกู้ใจ...ใคร ๆ ก็ทำได้

BASIC LIFE SUPPORT

มหาวิทยาลัยมหิดล
 MU-MOOC

  mu011
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เป็นรายวิชาที่สอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเนื้อหาวิชากล่าวถึง หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย การกู้ชีพขั้นพื้นฐานรวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (automated external defibrillator, AED) การวิเคราะห์อาการ อาการแสดงและสามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด ผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อน ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. รู้หลักความปลอดภัยก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย
  2. รู้และสามารถวิเคราะห์อาการและอาการแสดงของผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ต่างๆ ผู้ที่ต้องได้รับการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ผู้ที่ต้องได้รับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด และผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อน
  3. รู้และสามารถทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ และทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยชัก ผู้ป่วยทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น ผู้ป่วยที่มีบาดแผล ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด และผู้ป่วยที่กินสารกัดกร่อนได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการวัดประเมินผล

ชมวีดีโอการเรียนรู้ครบและทำแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ได้มากกว่า 84%

ผู้สอน

ผศ.พญ.สาทริยา ตระกูลศรีชัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
satariya.tra@mahidol.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”