รายวิชา ประวัติและตรวจร่างกาย…ใครคิดว่าไม่สำคัญ?

History Interview and Physical Examination for Emergency Personal

มหาวิทยาลัยมหิดล
 MU-MOOC

  mu009
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

การซักประวัติและการตรวจร่ายกายเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของบุคลากรฉุกเฉินทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาก่อนถึงโรงพยาบาลเฉินได้อย่างทันท่วงที

ขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายตามระบบต่าง ๆ ของร่างกายจะได้รับการรวบรวม และสาธิตในรายวิชานี้ เพื่อให้ บุคลากรฉุกเฉินการแพทย์มีทักษะและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการซักประวัติและตรวจร่างกายอันนำไปสู่การวินิจฉัยและรักษาได้
2. สามารถซักประวัติและตรวจร่างกายระบบต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ผิวหนัง กล้ามเนื้อและข้อต่อ ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร ได้อย่างถูกต้อง|
3. วิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินได้จากผลการซักประวัติและตรวจร่างกาย
4. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อคัดแยกผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน

นโยบายการวัดประเมินผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 50%

ผู้สอน

อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Panvilai.tan@gmail.com

อ.พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล
อาจารย์แพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
t_noon65@hotmail.com

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”