รายวิชา ภัยพิบัติใกล้ตัว

Disasters Everyehere

มหาวิทยาลัยมหิดล
MU-MOOC

  mu008
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการเกิดและอันตรายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ โคลนถล่ม พายุ น้ำถ่วมและน้ำแล้ง เอลนิโญ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการปฏิบัติตัวตามหลักที่ถูกต้อง ทั้งก่อน ขณะเกิด หรือหลังเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนรับมือ หลบหลีก หรือ บรรเทาความรุนแรงของเหตุการณ์ฉุกเฉินและลดความสูญเสีย จากภัยพิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นแนวทางนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจทฤษฏีกระบวนการเกิด ลักษณะของภัยพิบัติธรรมชาติ ประเภทต่างๆ และผลกระทบต่อมนุษย์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในขณะเกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายสาเหตุการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติจากกรณีศึกษาที่กำหนดได้

นโยบายการวัดประเมินผล

สัดส่วนคะแนนในการประเมินผล :
กิจกรรม (5 ครั้ง) 5%
แบบฝึกหัด (7 ครั้ง) 13%
อภิปรายและการบ้าน (2 ครั้ง) 10%
สอบย่อย (4 ครั้ง) 12%
สอบกลางภาค (1 ครั้ง) 30%
สอบปลายภาค (1 ครั้ง) 30%
-เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการศึกษา มีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 60% ขึ้นไป

ผู้สอน

ดร.ปริชาติ เวชยนต์
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
  parichat.wet@mahidol.ac.th

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”