รายวิชา การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D เพื่อการบริการชุมชน

3D Model design & printing for community service

มหาวิทยาลัยมหิดล
MU-MOOC

  mu007
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

เป็นรายวิชาสำหรับผู้สนใจทั่วไปและนักศึกษา หลักการและทฤษฎีด้านการออกแบบ การเข้าใจมุมมอง 3 มิติ หลักการเขียนแบบ 3 มิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบโมเดล 3 มิติเพื่อสร้างชิ้นงาน โปรแกรมที่เป็น Freeware , License และความแตกต่างของความสามารถของโปรแกรมนั้นๆ หลักการและทฤษฎีด้านวัสดุสำหรับการพิมพ์ 3มิติ เส้น Filament ชนิดต่างและคุณสมบัติ ลำดับการออกแบบด้วยโปรแกรม ขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยเทคนิคต่างๆ การใช้อุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ เช่น เวอร์เนีย เป็นต้น แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานและตัวอย่างงานที่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด หลักการออกแบบเกี่ยวกับทางกล การทดแรง การใช้เฟือง การออกแบบเฟืองทดแรงต่างๆ ข้อต่อ ข้อพับ สลัก โปรแกรมวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน เทคนิคการพิมพ์โมเดล 3 มิติ การจัดวางชิ้นงานก่อนพิมพ์เพื่อให้ผลพิมพ์ออกมาดีที่สุด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. รู้หลักการมุมมอง 3 มิติ และหลักการเขียนแบบเบื้องต้น รู้จักอุปกรณวัดระยะต่าง ๆ ที่จําเปนในการออกแบบวัตถุ ชิ้นงาน
  – รู้หลักการด้านวัสดุ ชนิดของพลาสติกแบบต่าง ๆ คุณสมบัติกับการใชงาน รู้จักประเภทของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)
  – รู้จักโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบขึ้นวัตถุ 3มิติ  รู้วิธีคิดในการออกแบบเชิงสรางสรรค รู้การจัดวางวัตถุในแบบต่าง ๆ ก่อนพิมพ์
 2. สามารถอ่านและเข้าใจในงานเขียนแบบเบื้องต้นได้ และบอกถึงความแตกต่างในมุมมองต่าง ๆ ของวัตถุ 3 มิติ
  – สามารถนำอุปกรณ์เพื่อการวัดระยะของชิ้นงานได้ และสามารถบอกถึงความแตกต่างของเครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ได้
 3. สามารถใช้งานโปรแกรมเพื่อการออกแบบขึ้นรูป 3 มิติได้ในวิธีต่าง ๆ ดังนี้
  – การนำรูปเลขาคณิต 2 มิติเพื่อขึ้นรูปเชิง 3 มิติ และปรับเปลี่ยนขนาดได้
  – การนำวัตถุรูปทรง 3 มิติ เพื่อขึ้นรูปและปรับเปลี่ยนขนาดรูปทรงได้
  – การหมุนปรับชิ้นงาน วัตถุที่ขึ้นรูป เพื่อการจัดวางตำแหน่งให้ได้ชิ้นงานได้
  – การผสมผสาน รวมชิ้นวัตถุ แยกชิ้นวัตถุ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการได้
  – การลบคม เฉือนแต่งชิ้นงาน เพื่อเติมหรือปรับรายละเอียดของชิ้นงานให้เหมาะสมได้
 4. สามารถออกแบบโมเดลขึ้นเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานจริง สามารถเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ได้และสามารถการปรับแตงโมเดลเพื่อความเหมาะสมในการพิมพได้

นโยบายการวัดประเมินผล

– แบบฝึกหัด 48% แบบทดสอบ 12% สอบวัดผล 40% เกณฑ์ผ่าน
– ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

ผู้สอน

อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
  worawit.isr@mahidol.edu

ดร.สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”