รายวิชา การวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในกรณีภัยพิบัติ

Reinforced Concrete for Earthquake Disaster Evaluation

มหาวิทยาลัยมหิดล
MU-MOOC

  mu006
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

พฤติกรรมพื้นฐานของคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน หลักการเบื้องต้นในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง และการสังเกตุอาคารที่มีลักษณะเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายเนื่องมาจากแผ่นดินไหว

เน้นให้นักศึกษารู้จักการนำเอาหลักการทฤษฏี หรือวิธีการทางด้านคณิตศาสตร์ และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านการออกแบบ พิจารณา และ ประเมินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ตระหนักถึงความสำคัญของส่วนประกอบของคอนกรีตเสริมเหล็กและสามารถนำไปสู่การประเมินโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้นได้
  2.  สามารถสังเกตุข้อมูลความเสี่ยงในอาคารที่พบเห็นที่สำคัญ ได้แก่ ขนาดหน้าตัดเสา ตำแหน่งการวางเหล็ก รูปแบบอาคาร ได้อย่างถูกต้อง
  3. วิเคราะห์สภาพการเสียหายของโครงสร้างได้จากการประเมินเบื้องต้น
  4. สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการประเมินเบื้องต้นเพื่อคัดแยกอาคารที่มีลักษณะเสียหายรุนแรงได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คำถามท้ายบทเรียน มีคะแนนรวมทุกแบบทดสอบมากกว่า 50 %

ผู้สอน

ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
  teraphan.orn@mahidol.ac.th

SUPAKORN HANSAWANGKIT

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”