รายวิชา การออกแบบวงจรดิจิทัล

Digital Circuit Design

มหาวิทยาลัยมหิดล
MU-MOOC

  mu005
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

การออกแบบวงจรดิจิตอลเป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น เนื้อหาในรายวิชานี้จะแนะนำให้รู้จักถึงความแตกต่างของข้อมูลแบบดิจิตอลกับข้อมูลในรูปแบบอื่น ทำไมในปัจจุบันนี้ถึงมีแต่คำว่าดิจิทัลอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณโทรศัพท์แบบดิจิทัล เครื่องมือวัดแบบดิจิทัล หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันในปัจจุบันก็ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ด้านดิจิตอลด้วยกันทั้งสิ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถแยกแยะข้อดีข้อเสียของแอนะล็อกและดิจิทัลได้
  2. เข้าใจรูปแบบรหัสเลขฐานและรหัสแบบต่าง ๆ ได้
  3. เข้าใจหลักการทำงานของประตูสัญญาณแบบต่าง ๆ
  4. สามารถออกแบบวงจรดิจิทัลได้
  5. สามารถลดรูปวงจรดิจิทัลให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้

นโยบายการวัดประเมินผล

ประเมินผลการเรียนผ่านแบบทดสอบท้ายบทเรียนในแต่ละครั้ง โดยต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 %

ผู้สอน

อ.ฆนัท พูลสวัสดิ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
  kanat.poo@mahidol.ac.th

ดร.มิ่งมานัส ศิวรักษ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”