การบริหารจัดการยุคใหม่

กลุ่มรายวิชากระบวนการปัจจัยที่เป็นทรัพยากรการจัดการให้เป็นระบบ
สำหรับ นักบริหารรุ่นใหม่