ภาษาและศาสนา

กลุ่มวิชาที่เน้นด้านทักษะการสื่อสารกับชาวต่างชาติ การเรียนรู้ด้านศาสนาของทุกชนชาติในโลกสำหรับ นักการสื่อสารรุ่นใหม่