รายวิชา การออกแบบวงจรลำดับ

Sequential Circuit Design

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
kmutt002

  รหัสรายวิา
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

การศึกษาเกี่ยวกับฟลิปฟลอบเบื้องต้น วงจรลำดับแบบอะซิงโครนัส การออกแบบวงจรนับไบนารี การวิเคราะห์วงจรลำดับ การหาที่มาของสเตทกราฟและตาราง การลดรูปของตารางสเตทและการกำหนดค่าสเตท

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายคุณลักษณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ของวงจรลำดับได้ถูกต้องเหมาะสม
  2. ผู้เรียนสามารถทำตามขั้นตอนของการออกแบบวงจรลำดับได้
  3. ผู้เรียนสามารถออกแบบ state graph ของวงจรลำดับตามที่กำหนดได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถออกแบบวงจรลำดับตามที่กำหนดได้

นโยบายการวัดประเมินผล

  1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50
  2. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
  3. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ชนกชนม์ สังวรโยธิน
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”