Blog

รายวิชา การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Augmented Reality (AR)

Create educational innovation with Augmented Reality technology

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KMUTNB-MOOC

  kmutnb001
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิต การทำงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและการดำเนินงานภาคธุรกิจ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพในการผลิตสื่อนวัตกรรมในด้านการตลาด ด้านการศึกษา ด้านการประชาสัมพันธ์โฆษณา ด้านอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ Thailand 4.0 ที่จะเน้นให้การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ ดังนั้นจึงเหมาะสมกับการนำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) มาใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สามารถผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยขน์ได

เทคโนโลยี Augmented Reality เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าไว้ด้วยกันผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เว็บแคม สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นต้น ซึ่งภาพเสมือนจริงหรือโมเดลจำลองนั้นจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่น ๆ โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้ชมได้ทันที ซึ่งจะประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถใช้โปรแกรมในการทำ Augmented Reality (AR) ได้
  2. สามารถจัดทำสื่อด้วย Augmented Reality (AR) ได้

นโยบายการวัดประเมินผล

คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 70%
ผู้ผ่านการเรียนในรายวิชานี้ เป็นการเรียนเพื่อรู้เป็นสำคัญ (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ
อาจารย์ประจำรายวิชา

อาจารย์วรุฒ บุญประยงค์
อาจารย์ประจำรายวิชา

อาจารย์จิรากร เฉลิมดิษฐ
อาจารย์ประจำรายวิชา

อาจารย์นวรัตน์ วิทยาคม
อาจารย์ประจำรายวิชา

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”