Blog

รายวิชา การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

Principle of Animal Husbandry

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMITL-MOOC

  kmitl007
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ อาหารและการให้อาหาร พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ การสุขาภิบาล และการป้องกันโรคตลอดจนปัญหาที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้
  2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตปศุสัตว์ที่เน้นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม เป็นต้น
  3. ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
  4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนได้

นโยบายการวัดประเมินผล

1) ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit
2) ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ผู้สอน

ผศ.ดร.กนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.วิชัย ศุภลักษณ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.เศรษฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตร
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.น.สพ.ดร.ชนาธิป ธรรมการ
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.อัจฉรา ลักขณานุกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สินีนาฏ พลโยราช
ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”