รายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร

Principles of Agricultural Economics

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 KMITL-MOOC

  kmitl005
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์เกษตรในมุมมองทั้งระดับมหาภาคและจุลภาค ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เกษตรสำหรับภาคการเกษตรในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ดุลยภาพและการแทรกแซงราคาดุลยภาพโดยรัฐบาล ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สินค้าเกษตร ลักษณะของตลาดสินค้าการเกษตร นโยบายและมาตรการทางการเกษตร การค้าขายสินค้าเกษตรในไทยและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจการเกษตร
2. ผู้เรียนเข้าใจถึงทฤษฎีและหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับสินค้าเกษตร
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการทางเศษฐศาสตร์เกษตร
4. ผู้เรียนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายประเด็นที่ผู้อื่นนำเสนอ
5. ผู้เรียนสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการเกษตรและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียน

นโยบายการวัดประเมินผล

  • ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit
  • ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ผู้สอน

ดร.สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
อาจารย์จากสาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศศิมา ฟักคง
ผู้ช่วยสอน
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”