รายวิชา การผลิตรายการวิดีทัศน์เบื้องต้น

Creative Video Production

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
KMITL-MOOC

  kmitl002
  เรียนฟรี
  ภาษาไทย
  เรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
  ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
  เรียนตลอดเวลาอย่างเต็มรูปแบบ
  นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ไม่มีบัญชีใช่หรือไม่ | สมัครสมาชิก

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ไม่มีทีมผู้สอนดูแลจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

เกี่ยวกับรายวิชา

ความหมาย ประโยชน์ และรูปแบบของรายการวิดีทัศน์ ทีมงานและกระบวนการผลิตรายการวิดีทัศน์ มุมภาพ และการเคลื่อนกล้อง แสง และเสียงในรายการวิดีทัศน์ การเขียนบทวิดีทัศน์ การตัดต่อรายการวิดีทัศน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนตระหนักในจรรยาบรรณของการผลิตรายการวิดีทัศน์
  2. ผู้เรียนเข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตรายการวิดีทัศน์
  3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วางแผน และเขียนบทวีดิทัศน์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและกลุ่ม
  5. ผู้เรียนเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเขียนบทวิดีทัศน์

นโยบายการวัดประเมินผล

  1. ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit
  2. ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ : เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

ผู้สอน

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร
ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้ช่วยสอน

นายพิทักษ์ ทองนวน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายมหรรณพ รัตนวงศ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายศรราม รัตนอมรเลิศ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นางสาวปานตา คุ้มวงษ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายอภิรัฐ ชมภู
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”